Per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. Aquestes dades s’inclouen en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades. Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquin, l’esmentada informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per a impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o cancel·lació en relació amb les esmentades dades, dirigint la vostra sol·licitud a la direcció del titular dels fitxers. Podeu trobar formularis per al exercici dels vostres drets en el lloc web de l’Agència de Protecció de Dades”